Lidgelden Nieuwe leden:

Het lidgeld voor nieuwe leden is vastgesteld op € 95,00.

Vanaf 2014 zijn de schietschijven voor elke schutter gratis te verkrijgen bij de standverantwoordelijke,
deze service is in de € 95,00 lidgeld inbegrepen.

Personen die NA 1 november aansluiten zijn ook reeds lid voor het volgend boekjaar.

Bij het eerste lidmaatschapsjaar dient een instap premie te tellen van € 75. (ex-leden die terug lid willen worden betalen deze premie opnieuw)

Het lidmaatschap van een 2de lid van een gezin (echtgeno(o)t(e) of inwonende ongehuwde kinderen bedraagt enkel
€ 70,00 jaarlijks en is vrij van de instappremie. (enkel voor geldig voor familieleden wonende op hetzelfde domiciel) dit bedrag is inclusief schietschijven.

Minderjarige leden (dewelke i
n 2021 lid zijn):
-
betalen voor de komende jaren GEEN club-bijdrage vermits één der ouders of
een verantwoordelijke inwonende persoon lid is/zijn van Trigger.
- Er is wel een meldingsplicht bij het secretariaat dat deze persoon lid wil blijven
voor 2022. Deze tegemoetkoming stopt in het jaar nadat het jeugdlid
meerderjarig wordt.

De aanvrager gaat akkoord dat alle VERHOGINGEN van de jaarbijdragen van de schietsportfederatie worden doorgerekend naar hem/haar.