home
Homepage  » opslag wapens

Opslag van wapens en munitie door particulieren 

INFORMATIE OVER HET BEWAREN VAN VERGUNNINGSPLICHTIGE VUURWAPENS

De reglementering bepaalt dat de volgende vijf algemene veiligheidsmaatregelen altijd moeten worden genomen:


1. de wapens zijn ongeladen
2. de wapens en de munitie worden steeds buiten het bereik van kinderen bewaard
3. de wapens en de munitie zijn niet ogenblikkelijk samen toegankelijk
4. de wapens en munitie worden bewaard op een plaats die geen uiterlijk kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie bevindt
5. het is verboden langer dan noodzakelijk werktuigen die een inbraak kunnen vergemakkelijken achter te laten in de nabijheid van
de plaatsen waar wapens worden bewaard


Verder moeten er naargelang van het aantal vergunningsplichtige vuurwapens dat u opslaat op uw adres nog een aantal bijkomende
maatregelen worden genomen:


U bewaart 1 tot 5 vergunningsplichtige vuurwapens:
Naast deze vijf algemene veiligheidsvoorwaarden moet tevens minstens één van de volgende maatregelen worden genomen:
- het aanbrengen van een veiligheidsslot of
- het wegnemen en apart bewaren van een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel of
- het bevestigen van het wapen met een ketting aan een vast punt.


U bewaart 6 tot 10 vergunningsplichtige vuurwapens:
Naast de vijf algemene veiligheidsvoorwaarden moet u de vergunningsplichtige wapens bewaren in een slotvaste en in een stevig
materiaal gemaakte wapenkast, die niet gemakkelijk kan worden opengebroken en die geen uiterlijk kenteken draagt dat ze een
wapen of munitie bevat.


U bewaart 11 tot 30 vergunningsplichtige vuurwapens:
Naast de vijf algemene veiligheidsvoorwaarden moet u de vergunningsplichtige wapens bewaren in een daarvoor ontworpen
wapenkluis, gesloten met een mechanisme dat niet kan worden geopend dan met behulp van een elektronische, magnetische of
mechanische sleutel, een alfabetische of numerieke combinatie of een biometrische herkenning. De wapenkluis en de munitie
bevinden zich in een ruimte waarvan alle toegangen en ramen behoorlijk afgesloten zijn. De sleutels van de wapenkluis en die van
de ruimte waarin de wapenkluis en de munitie zich bevinden, worden niet op de sloten gelaten en bevinden zich steeds op een
veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en derden, waartoe alleen de eigenaar gemakkelijk toegang heeft.


U bewaart meer dan 30 vergunningsplichtige vuuwapens:
In dit geval moet u, voldoen aan de technische veiligheidsvoorwaarden van klasse G uit het KB van 24 april 1997 tot bepaling van
de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn
onderworpen